Privacy

Privacy- en Gebruiksverklaring Stichting Enjoycleaningup

Dit is de privacy- en gebruiksverklaring van Stichting Enjoycleaningup. Deze verklaring verschaft informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens is voor ons van belang. Stichting Enjoycleaningup handelt in alle gevallen overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij gebruiken bepaalde woorden in deze privacy- en gebruiksverklaring. Hieronder lees je wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, maar ook je (mobiele) telefoonnummer.

Stichting Enjoycleaningup verwerkt de volgende persoonsgegevens van jou of met jouw toestemming:

 • Adresgegevens
 • Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer

Van jouw browser en apparaat:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • IMEI-nummer
 • Internetbrowser
 • Besturingssysteem
 • Apparaat type
 • Locatie van de gebruikte apparatuur en de datum en het tijdstip daarvan
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Onze verantwoordelijkheid
Stichting Enjoycleaningup is ‘verwerkingsverantwoordelijk’ voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onze werkzaamheden.

Onze rechtsgronden voor het verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken van jouw informatie
Stichting Enjoycleaningup vertrouwt op een aantal rechtsgronden om jouw informatie te verzamelen, te gebruiken, te delen en anderszins te verwerken voor de doeleinden die in deze privacy- en gebruiksverklaring worden beschreven. Deze rechtsgronden omvatten:

 1. waar dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en het leveren van onze dienstverlening;
 2. waar je toestemming hebt gegeven voor de verwerking, die je te allen tijde kunt intrekken;
 3. waar Stichting Enjoycleaningup moet voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel, of om rechtsvorderingen uit te oefenen en te verdedigen;
 4. waar dit noodzakelijk is voor de bescherming van jouw vitale belangen, of die van anderen;
 5. waar je de informatie duidelijk openbaar hebt gemaakt;
 6. waar dit noodzakelijk is in het algemeen belang; en
 7. waar dit noodzakelijk is ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Enjoycleaningup.

Onze doelen voor de verwerking
Stichting Enjoycleaningup verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van je als je inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven of als je een bestelling doet op onze webshop.

De persoonsgegevens worden voor de volgende doelen gebruikt:

 1. Versturen van nieuwsbrieven
 2. Voor de afhandeling van betalingen;
 3. Om contact op te kunnen nemen;
 4. Voor het uitvoeren van marketingactiviteiten;
 5. Om te voldoen aan de wet;
 6. Om te kunnen informeren over verbetering van bestaande diensten en introductie van nieuwe diensten;

Onze gerechtvaardigde belangen

Wij verwerken jouw informatie ter bevordering van de volgende gerechtvaardigde belangen:

 1. Onze dienstverlening veilig en beveiligd houden:Wij gebruiken jouw informatie indien dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van ons en de bij ons bekende partijen te behartigen om de veiligheid van Stichting Enjoycleaningup te waarborgen, bijvoorbeeld door het implementeren en verbeteren van veiligheids- en beschermingsmaatregelen en het beschermen tegen fraude en misbruik,
 2. Het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze dienstverlening:Wij gebruiken jouw informatie om onze dienstverlening te leveren, te verbeteren en te ontwikkelen. Wij doen dit omdat het noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen na te streven om de bij ons bekende partijen op duurzame basis een innovatief aanbod aan te bieden.

Onze bewaartermijnen

 1. Stichting Enjoycleaningup bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
 2. Stichting Enjoycleaningup bewaart je persoonsgegevens tot je aangeeft dat wij deze gegevens niet meer mogen bewaren

Delen met derde partijen

Stichting Enjoycleaningup deelt jouw gegevens niet met derde partijen behalve dan de tooling die wij gebruiken. Denk hier aan nieuwsbrief tool voor versturen van deze nieuwsbrieven.

Onze cookies
De website van Stichting Enjoycleaningup maakt gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verder optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw rechten

 1. Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd?Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht op inzage’. Wij kunnen je een overzicht sturen met de gegevens die wij van je hebben. Stuur je verzoek dan naar info@enjoycleaningup.com o.v.v. ‘verzoek tot inzage’.
 2. Kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen en zo gebruik maken van mijn ‘Recht op correctie’?Als je persoonsgegevens niet kloppen, vinden we dat vervelend en kun je het Stichting Enjoycleaningup vragen de gegevens aan te passen. Neem daarvoor contact op met ons via info@enjoycleaningup.com o.v.v. ‘verzoek tot correctie’
 3. Kan ik mijn persoonsgegevens laten verwijderen en zo gebruik maken van mijn ‘Recht om vergeten te worden’?Als je wilt datStichting Enjoycleaningup je persoonsgegevens verwijdert kun je hiervoor een verzoek indienen via info@enjoycleaningup.com o.v.v. ‘verzoek tot verwijdering’
 4. Kan ik mijn persoonsgegevens voor minder doelen laten verwerken en zo gebruik maken van mijn ‘recht op beperking’?Ja, het is bijvoorbeeld mogelijk om je af te melden voor de nieuwsbrief die Stichting Enjoycleaningup aan je verzendt. Het meest eenvoudige is om de link in de laatste nieuwsbrief hiervoor te gebruiken of een email te sturen naar info@enjoycleaningup.com o.v.v. ‘verwijderen nieuwsbrief’.
 5. Kan ik mijn persoonsgegevens overdragen en zo gebruik maken van mijn ‘Recht op dataportabiliteit’? Nee dit is niet aan de orde. Wij zullen gegevens verwijderen maar nooit overdragen aan anderen.
 6. Kan ik ook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking van mijn persoonsgegevens?Ja, al betekent dit dat je geen bestellingen kunt doen en geen informatie over Stichting Enjoycleaningup ontvangt.

Klacht over verwerking persoonsgegevens
Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat je vindt dat Stichting Enjoycleaningup niet zorgvuldig (genoeg) omgaat met je persoonsgegevens? Of omdat je inzage of correctie hebt gevraagd van je persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met de reactie van ons?

Dan stellen wij het op prijs als je een mailtje stuurt naar info@enjoycleaningup.com o.v.v. ‘klacht verwerking persoonsgegevens’. De verantwoordelijke binnen Stichting Enjoycleaningup neemt deze klacht door en zal eventueel aanvullende informatie aan je vragen. Op deze klacht krijg je binnen 14 dagen antwoord.

Ben je nog niet tevreden met het antwoord?
Dan heb je de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij de rechter. Je kunt je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen in het geschil over de uitoefening van je rechten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze beveiliging van gegevens
Stichting Enjoycleaningup neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Stichting Enjoycleaningup via info@enjoycleaningup.com

Meldplicht datalekken
De meldplicht datalekken houdt in dat een datalek binnen 72 uur gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat is een datalek?
De Autoriteit Persoonsgegevens geeft hiervoor de volgende definitie:
Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Voorbeelden
Een datalek kan bijvoorbeeld zijn: een gestolen laptop, een verloren usb-stick met persoonsgegevens, een ex-werknemer met toegang tot persoonsgegevens, een e-mailbericht waarin alle geadresseerden zichtbaar zijn of een inbraak in een databestand door een hacker.

Melden datalek
Een datalek moet volgens de wet bij de toezichthouder worden gemeld als het waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Stichting Enjoycleaningup volgt hierin de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. In lijn met deze beleidsregels zal de melding zo mogelijk niet later dan 72 uur na de ontdekking van het datalek gedaan worden.

Wie stellen wij op de hoogte van een datalek?
Stichting Enjoycleaningup zal je informeren via het bij ons bekende emailadres.

Als Stichting Enjoycleaningup een ernstig datalek heeft geconstateerd stellen wij onze relaties daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

Wijzigingen
Stichting Enjoycleaningup behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en gebruiksverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacy- en gebruiksverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacy- en gebruiksverklaring.

Contact
Als je andere vragen hebt over deze Privacy- en gebruiksverklaring, neem dan gerust contact op met ons